Akt organizacyjny

AKT ORGANIZACYJNY
SPOŁECZNEGO KOMITETU OCHRONY I RENOWACJI ZABYTKÓW
CMENTARZA PRZY UL. ZIELONEJ W JAŚLE

Adres: 38 – 200 Jasło, ul. Rynek 12
Telefon: (13) 448 6311

 • 1

W dniu 16 października 2009 r. zostaje powołany Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle z siedzibą w Jaśle, zwany dalej Komitetem, w składzie założycielskim:

 • Stanisław Zając – Przewodniczący Komitetu
 • Maria Kurowska – Przewodnicząca Zarządu Komitetu
 • Tomasz Kasprzyk – Skarbnik Komitetu
 • Ryszard Pabian
 • Paweł Rzońca
 • Felicja Jałosińska
 • Marta Wolska
 • Andrzej Dybaś
 • Karol Tuleja
 • 2

Celem Komitetu jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej ochrony zabytkowej Starego Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami należytych działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony obiektów zabytkowych Starego Cmentarza.

 • 3

Członkostwo w Komitecie jest otwarte.

 • 4

Komitet realizuje swój cel w szczególności przez:

 • Pobudzenie inicjatywy społecznej i działanie w celu ochrony obiektów zabytkowych Starego Cmentarza.
 • Informowanie społeczeństwa o stanie obiektów zabytkowych na Starym Cmentarzu, a także o podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do ich zabezpieczenia.
 • Inicjowanie i realizacja prac związanych z ochroną i renowacją zabytków na Starym Cmentarzu.
 • Współdziałanie z samorządami lokalnymi, władzami kościelnymi oraz administratorem Starego Cmentarza,
 • Współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz z komitetami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze oraz instytucjami zajmującymi się badaniami, dokumentacją i konserwacją obiektów zabytkowych
 • 5
 1. Dla zrealizowania celu określonego w § 2 Komitet może gromadzić środki finansowe pochodzące z dobrowolnych wpłat oraz z prowadzonych zbiórek publicznych na koncie bankowym i wydatkować je zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Zbiórka publiczna jest prowadzona przez członków Komitetu lub inne osoby imiennie upoważnione.
 • 6

Decyzje o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków finansowych podejmuje Komitet w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności większości członków Komitetu.

 • 7
 1. Komitet obraduje na Zebraniu.
 2. Zebranie Komitetu zwołuje Zarząd Komitetu, zawiadamiając członków o miejscu i terminie obrad co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 3. Zebranie Komitetu może odbywać się w każdym czasie:
 • z inicjatywy Zarządu,
 • na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu, w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia wniosku.
 • z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu.
 1. Zebranie Komitetu otwiera i prowadzi Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego upoważniona będąca Członkiem Komitetu.
 2. Podczas Zebrania, Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności większości członków Komitetu.
 3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Zebrania Komitetu, jeżeli wszyscy Członkowie Komitetu są obecni i nikt z Członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania Komitetu.
 • 8
 1. Do kompetencji Komitetu należą wszystkie sprawy dotyczące jego działalności, poza sprawami przekazanymi Zarządowi.
 2. Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:
 • uchwalanie zmiany niniejszego Aktu Organizacyjnego
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu
 • występowanie przed władzą udzielającą zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 • 9
 1. Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym Komitetu, działającym między Zebraniami Komitetu
 2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób, w tym jego przewodniczący, zastępca, sekretarz i skarbnik, powoływanych na 4 letnią kadencję przez Komitet spośród jego członków.
 3. Zarząd obraduje na posiedzeniach.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Komitetu.
 • 10

Uchwałę o likwidacji Komitetu podejmuje Komitet większością 2/3 członków Komitetu.