Alojzy Metzger (1839 – 1909). Urodzony w 1839 r. w Bolechowie. Karierę urzędniczą rozpoczął w Dolinie koło Bolechowa. Od 1874 r. był członkiem C.K. Komisji Szacunkowej w Dolinie i członkiem Rady Powiatowej. W tym samym czasie pełnił funkcję pocztmistrza w Bolechowie. Prawdopodobnie przez pewien czas służył w armii austriackiej gdzie dosłużył się stopnia majora.

Około 1882 r. zostaje przeniesiony do Jasła na stanowisko pocztmistrza. Po 1894 r. kierował stajnią pocztową w Jaśle. W latach 1888-1900 pełnił funkcję burmistrza miasta Jasła. Po rozwiązaniu Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego w 1905 r. powierzono mu funkcję komisarza rządowego. Na stanowisku tym pozostał do 1907 r. W tym samym roku został ponownie wybrany burmistrzem i na stanowisku pozostał do śmierci w sierpniu 1909 r.

Do największych sukcesów Metzgera na stanowisku burmistrza należało wybudowanie nowego gmachu dla Gimnazjum. Pozwoliło to ograniczyć wydatki miejskie związane z wynajmowaniem lokali na potrzeby tej największej z jasielskich szkół. Utrzymanie tego gmachu pochłaniało jednak znaczne środki i Alojzy Metzger, przy poparciu Rady Miejskiej podjął starania o przejęcie finansowania gimnazjum przez Rząd. Zabiegi te zakończyły się powodzeniem. Burmistrz, jako wieloletni członek Rady Szkolnej Miejscowej, wspierał starania o poprawę warunków lokalowych szkół jasielskich i to podczas jego kadencji zapadła wstępna decyzja o budowie nowych budynków szkoły męskiej i żeńskiej w Jaśle. Wyrazem troski o rozwój miasta było wybudowanie nowej elektrowni i gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności, która swą działalnością przyczyniała się do rozwoju przemysłu i rzemiosła. Uruchomienie elektrowni przyczyniło się w bezpośredni sposób do poprawy bezpieczeństwa i estetyki miasta, ponieważ umożliwiło wymianę oświetlenia naftowego na elektryczne. Aby podnieść warunki bezpieczeństwa w mieście powołano dodatkowo miejską straż pożarną, wyposażono ją w sprzęt i opracowano drobiazgowy statut ogniowy. W 1900 r. Alojzy Metzger zgodził się jako burmistrz na przejęcie na własność i utrzymanie miasta pomnika Tadeusza Kościuszki. Miasto ogrodziło pomnik z własnych funduszy. W 1900 r. Alojzy Metzger podał się do dymisji. Powodem były zarzuty jednego z radnych, iż donosił władzom austriackim na profesorów gimnazjalnych zaangażowanych w działalność niepodległościową. Pomimo oczyszczenia go z zarzutów przez Wojskowy Sąd Austriacki Metzger nie cofnął rezygnacji. Dopiero w 1905 r. przyjął stanowisko komisarza rządowego. Po wyborach w 1907 r. powrócił na stanowisko burmistrza i sprawował tę funkcję do swej nagłej śmierci w sierpniu 1909 r.

Podczas tej ostatniej kadencji do jego największych osiągnięć zaliczyć można zaprowadzenie w Jaśle telefonów oraz rozbudowę i modernizację Targowicy. Dzierżawienie Targowicy stanowiło jedno z największych i najpewniejszych źródeł finansowania działalności gospodarczej miasta.